The Who

Fri, 09 May 1997:

Dortmund, Westfalenhalle

Ticket stub, Dortmund, 9.5.1997