The Who

Fri, 03 December 1982:

Houston, TX, Astrodome

Ticket, 3.12.1982